Сдружение “Традиции, Духовност, Култура”, гр. Варна съществува от 2008-ма година, като неин организатор и председател е Маестро Кавалджия Николай Димитров Докторов.

Николай Докторов е преподавател на над 120 деца по кавал. От Българската Асоциация му Благодарим за желанието и себеотдаването му, запалвайки и разпалвайки любовта на нашите деца, а и възрастни към Фолклора. Това е един от начините да се завърнем към истинското ни състояние на Българи, хора Благородни и Достойни.

Сдружение

Тук може да видите повече за Проектът Систематичен курс за обучение по кавал (СКОК) бе реализиран с финансовата подкрепа на община Варна и в подкрепа на кандидатурата на гр.Варна за Европейска столица на културата 2019 г.

Цели на организацията:

Съхраняване, развитие, разпространение и утвърждаване на българските духовни и народностни ценности и традиции, образованието и културата.
Сфера на дейност

Култура и изкуство
Мисия на организацията

Осигуряване област на действие, подкрепа, развитие и насърчаване на деца и младежи и други възрастови групи с изявени интереси във фолклорните танцови, певчески и инструментални изкуства.
Осигуряване на благоприятна творческа среда за музикални педагози, хореографи и инструменталисти, които с помощта на изразните средства на фолклорното изкуство да създава и възпитава добродетели в младото поколение въз основа на българските духовни и народностни ценности и традиции.
Форми на дейност

Организиране и участие в общински, национални и международни програми, конкурси и фестивали, за представяне и популяризиране на фолклорните и други видове изкуства.
Организиране на масови прояви от местно, регионално, национално и международно ниво, свързани с основната цел на сдружението.
Изграждане на идейни концепции, издаване и разпространение на печатни материали, както и използване на възможностите на дигиталните информационни носители свързани с целите на сдружението.
Създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел на сдружението.
Консултантска и преподавателска дейност.
Фолклорни изяви в България и чужбина .
Организиране на школи, фолклорни експедиции, изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението.
УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващи:
Николай Димитров Докторов – Председател
Членове на управителния орган:

доц.Маринела Грудева
Николай Докторов
Ташка Павлова
ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на регистрация в съда: 05 Март 2008
Тип: Сдружение
Статут: Обществена полза, вписана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел – гр. София, под номер 20080729037.
ПАРТНЬОРИ

Община Варна
Дирекция „Образование“
Дирекция „Младежки дейности и спорт“
Дирекция Култура и духовно развитие
АДРЕС И КОНТАКТИ

Област: Варна
Град: Варна
Пощенски код: 9010
Адрес: компл. „Чайка“ бл.30, вх.Б, ет.1, ап.27
Мобилен телефон: 0889 358053
Телефон (с код): 052 309609
Ел. поща: ndoctorov@gmail.com
Интернет страница: http://www.ndoctorov.com
Facebook

https://www.facebook.com/TradiciiDuhovnostKulturaVarna