След Освобождението на България от Османско иго в българската историческа „наука” и археология  господстват австрийската – която не се различава съществено от немската – и руската историческа школа.

Ние, твърдим, че имаме достатъчно извори, артефакти и въз основа на системен анализ и интердисциплинарен подход може да се пише истинската българска история.

Първо, ще се опитаме да разгледаме историческите извори за т’Сар Кубрат, а след това ще анализираме неговия живот и дело, без да се влияем от досега познатите догми и схеми.

Хронографията“ (Животоописания на византийските царе) на св. Теофан Изповедник, написана като продължение на летописа на синкела Георги е един от основните и най-важни извори за историята на Първото Българско Царство. Един от източниците, ползвани при съставянето й е хрониката на Йоан Мамала, византийски хронист от сирийски произход. По нареждане на василевса Константин VII Багренородни e написано продължение на „Хронографията“.

Откъси от „Хронография“, които се отнасят до българите:

  • “В тази година (501-502), така наречените българи, за които дотогава никой нищо не бил чувал нахлули в Илирия и Тракия…”
  • “В тази година (513-514)Виталиан завладявайки цяла Тракия, Скития и Мизия с [помощта на] множество хуни и българи, покорил Анхиало и Одесос, и като поразил Кирил, тракийския военачалник (стратилат) и опустошавайки всичко, дошъл до самия Константинопол.”

Тук отново се сблъскваме с недостигът на познания или на недобронамерено отношение към българите на хронистите на Източната римска империя, че за българите никой не бил чувал. Името българи е епоним на един от най-древните народи в света, този на тиреите (познати като траки). От историята знаем, че в различни периоди българите са наричани с различни нарицателни  имена. Това обстоятелство можем единствено  да  обясним с богатството на именната система в българският език, което обстоятелство не наблюдаваме в други езици толкова ясно откроено.

От нашите, и на други автори изследвания знаем, че тиреите са назовавани и българи хилядолетия пр.Хр. Нещо повече, вече знаем от Бащата на българската история Омир, че БЪЛГАРИТЕ са първото тирейско коляно, от което тръгват всички останали тирейски колена. Не е случайно, че БЪЛГАРИТЕ – пазителите (ариите) от меда и земята на Конника е родът на белите – се завръщат отново и отвоюват изконната земя, от която тръгват на поход да разнасят Познанието сред другите народи.

Св. Теофан Изповедник, който живее през IX в. сл.Хр. няма познанието върху истинската история на родоначалниците на всички тирейски колена – БЪЛГАРИТЕ и като цяло историята за Великата тирейска цивилизация. Той първо следва линията на схола́стиката, която се приема за системна средновековна философия (IX – XV в.сл.Хр.) и е синтез между ортодоксалното християнство и логиката на Аристотел. На него му липсва ециклопедичното, системно Познание върху историята за Великата тирейска цивилизация, както при посветеният жрец Омир.

От пръстенът с монограма(родовота тамга) на Цар Кубрат узнаваме, че той произхожда от Първият Управляващ тирейски род на Пазителите на Божият Дух (БогАри) и неговото сакрално животно-тотем  (герб) е лъвът, който до днес стои на нашият герб. Лъвът символизира божията мощ и сила.

КУБРАТ 3 ЛЪВ САЙТА

В надписът е казано, че Цар Кубрат произлиза от Висите (виждащите,еквивалент на бесите) – това е най-първото коляно на тиреите в Родопа планина, от които тръгват тирейските родове. От първото коляно е и първата тирейска династия царе.

(По-късно от този тирейски род произлизат следващите седем тирейски колена и седем царски династии).

Първият тирейски род на висите е приел името българи.

Тук по категоричен начин се доказва тезата ни, че тиреи и българи са един и същи народ.

Показваме, какво е казано от Омир за произхода на тиреите и кога за първи път се появява името българи в скрития текст на „Илиада” от Бащата на българската история Омир:

 

1. ПЕСЕН – СЪН. ИЗБРОЯВАНЕ НА КОРАБИТЕ

Излезе името и тръгна пак от Иле ( селище на територията на Пловдивска област)  и родът продължи напред ,по век запазихме В(б)алг. И деца на  барса(вид балкански лъв) и дървото (родът), от коня,от вълка сме, виси-раса от Радопа сме. Войските са от Бога дадени,от Мирото. От тяхното Слънце е майката и от нея е помощта, Идат пазителите (ариите) от меда и земята на Конника,Родът на Белите.

2.СЕДМА ПЕСЕН- Единоборство между Хектор и Аякс. Погребване на мъртвите

3.От ритуалът за трети (виж втора песен Илиада и материала Пазители на знанието) път узнаваме нарицателното име БАЛГАИ, което е свързано с вечният Извор и  Светлината на учението на Боговете и е като Светая светих за народа на тиреите.

В надписът на пръстена е казано, че Цар Кубрат за народа си е хляба, т.е. той е отговорен за прехраната на своя народ. Отново се повтаря, че Цар Кубрат е от Управляващия Род (Дуло)  на лъва и е Пазител на Божия Дух (Бог Ари) – това ни показва, че българите отлично познават историята на своя Управляващ Род, която е история на народа.

Написано е, че са три рода, три племена, които са очите(знанието)  и виждащите , т.е. че те владеят изцяло познанието  и са под скиптъра на Цар Кубрат.

Те са Пазителите (Бог Ари) на Божия Дух и са затворена мрежа (родова и държавно-административна) на Цар Кубрат.

Тези три племена пазят крепостта (царството) и винаги се завръщат в границите на Държавата- изконната българска земя. Цар Кубрат е оженил мъдрият Котарго. Той е с войската на Божия Дух и воюват.Предадено е знанието на Управляващият Род(Дуло).

(Потвърждава се написаното от великия Омир, че царете на тиреите са Първожреци – има го и в последвали го източници).

Синът на Цар Кубрат – Астир – това е истинското име на Аспарух – с войска, която командва е затворил (охранява) границата по долното течение на река Волга,защото по краищата на царството са гонели вдовиците на убитите врагове в предишна война.

Границата на българската държава е пазел и другия син на Цар Кубрат – Балд,женен за сияйна посветена девойка поради факта,че участва с него в управлението, т.е.красива българка. Конят е подкован, като символ на слънцето и на царя – Пазител на Божия Дух.

Следващият син на цар Кубрат Алдсаи и женен също. Подковал коня, символ на царската власт и с Божия Дух рода на Цар Кубрат е затворен, т.е. това са синовете от царското семейство.

Батор най-вероятно е Пълководец на  конницата на  Управляващият Род  пазел по поречието на река Висла(Полша) – това е другата граница на българската държава.

Това е най-крайната географска позиция на Българското Царство до Балуд (Обуда, днешна Будапеща).

С Кобора Управляващият Род се слял чрез мрежата (племената), т.е. воденото от него племе е преминало под скиптъра на Цар Кубрат.

Великият Цар Кубрат е превзел Солуб (Солун) и е растял българския народ с дарения хляб. Мъжете, командващи войските на българската държава са се сродявали с царските фамилии където и да са минали.

Съкровището е открито случайно на 29.05.1912 г. близо до гр.Полтава, в песачлива местност в дюните по левия бряг на р.Ворскла, в землището на с.М.Перещепина. Две селски момчета, Альоша Бойко син на казака Феодор Деркач, и Карп И.Маджар като пасяли овцете, забелязали в дюните вдлъбнатина в пясъка. Разравят я е открива златен съд. После, казват за откритието си на майка на Альоша. Тя оповестява местните власти и в присъствие на селския пристав Федоровский, започва разкопаване на дюната. Но поради непрофесионалната си работа копачите, мести селяни, изпогубват, изпочупват и унищожават голям част от предметите. Имало е много стъклени и керамични съдове които са изпочупени и разпръснати. Много от намерените златни апликации са разкъсани и откраднати от селяните.

(източник:Живко Войников)

В средата на Септември там ще се проведе всебългарският събор,който има за цел да събере и обедини всички българи от нашите забравени от Правителство и Държава сънародници от колената ни извън изконната ни земя.

Царският пръстен се откроява значително чрез своята символика.Тя е неизменна част от българските традиции видно от неолитната украса до шевиците.

Другата особеност са така наречените монограми  или нашите родови тамги е,че се отчита всеки знак,четат се двупосочно(начин,който да гарантира правилната посока) със 5-6 стъпки на посоките.Това е така,защото нашите предци са били наясно с хилядолетните данайски лъжи и за да можем,ние,техните наследници един ден да разберем истината.

КУБРАТ 4 МОНОГРАМ 1

(Титлата Кан е несъстоятелна,поради факта,че ясно се подчертава в превода ЦАР!!!)

Ето и самият  превод:

Символика:

КУБРАТ 1 СИМВОЛИКА ЗА САЙТА

С Богът и Божият син свърза се на Земята и клетва пред Бога даде за трите рода.През вратата на Единият(Бог) помоли за защита,напълни се и Помазан бе.

Оригинален текст:

Дула Богар лов в(б)исак.

Кубрат Дула лов Богар б(в)ак.

Ка В(б)иса га В(Б)оло луди т’сар бук.

Тра уло око виса Дула Богар в(б)уло ков(б) т’сар.

Ара стив(б)о колу раго.

Дало сави Котарого була.

Алу Бого рат оки В(б)ас улад.

Астира  ково долу  б(в)олгу.

Угло було довока ритса.

Ара стив(б)о колу раго Балд саи воко.Окови асдла Бог ар.

Алдсаи воко окови асдла Бог ар уло кови т’сара.

Кубора Дула т’сар було сливоу .Уо вил Солуб растало дару бук.

Ку бура дола т’сар було сливоу.

Дула Батор угло В(Б)исла ка.

А калси Б(В)олг уро та Б(В)алуд.

КУБРАТ 2 ПЪРВА ЧАСТ ПРЪСТЕН

Съвременен текст:

На Управляващи Род (Дуло) на Пазителите на Божият дух(Бог Ари) е лъвът. Кубрат от Управляващият Род  на Лъва е и от Пазителите на Божият Дух тръгна.

Имаше от Виса до В(Б)ола. На хората Царя и Хляба бе!

На Кубрат е Управляващият  Род и лъва,на Божият дух пазител(Бог Ар).

Три Управляващи Рода(уло) са от очите(Знанието) и виждащите(висите).

От Пазителите(Бог ари) на Божият Дух е затворена  мрежата(родовете) на Царя!

Пазеха крепостта и завръщаха се клоните.

И даде на мъдрият Котарго булка. С Войската за Божият Дух  да воюва  и знанието на Вашите родове.

Астир затвори долу Б(В)олгу. По краищата гонеха вдовиците.

И пазеше се границата от Балд  със сияйната девойка. Окова коня  и на Божият Дух пазител е!

Алдсаи с девойката и той коня окова и с Божият Дух  рода за Царят затвори.

На Б(В)атор Управляващият Род ъглите по Висла имаше. Най- крайното царство на Б(В)олга до Балуд.

Кубора Управляващият Род сля  чрез мрежата(брак) .

Великият изви Солуб и растеше дареното от хляба. Където бяха мъжете в  царска мрежа се сливаха!

Батор имаше ъглите по Висла. Най-крайното царство отБ(В)олга до Балуд.

Следва продължение

Екипът2-руните говорят;

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments