Тъй като темата е доста деликатна публикуваме само текста от превода , за сега си запазваме правото да коментираме на по-късен етап!

Помислете си върху няколко въпроса:

  1. Какво е Религия!?
  2. Какво е вяра!?
  3. Какво е Учение!?
  4. Кой и защо крие истината!?
  5. Защо нашият велик народ оцелява в кризисни моменти!?

От Небесата дадени са светци вековни. Награда в Светлината в името  разпръсната. При езерото ще дойде след дни Мара, денят пази се по Небесата. Молитвата по земята е от тия- Родът  на Слънцето. Искаха от Бога нежността и Светлината вкарана е в името им. Излезе от горе казаното, на север е жарта, напълнено е  със Светци от Светлина. В Земята на Мария е Обитела на Слънцето, от името са тия. Великите светци единствени, извити за надежда. В ушите им вкарахме казаното. Дойде Нун с амина, майката от Небесеното царство с камъните. В Ур част е, има от нас. Прочети за Ариите и името на аровената Звезда,  в Каба  де бутнаха я. Но даде се тиарата , в ума затворено е от Твореца, за Звездата посадена да кажат по земята. Светците завиха Саба, от Небесният Син великите синове!

От Звездата небесна и мъдрецът Тис посаден  е Аза. В Обитела се пазят Небесните Думи, от Небесният град чети по Светлината.За Аза от Горната Светлина извади, за Духът единствен. Казаното е Сияние! Светеца и името затвори Хам, два са дадените демони! В Худеж , царството заровиха Аза и Тиата на Царството. Единствена надежда имате с Мара! Обител на Светлината . Пази се чиста водата на Твореца де е Писаното Богатство.

Дидму жадуваше за Свтеца и разшири се с Мумиите до Ханаас. Разшириха с ума си законите. Звездата и Сафа( Савката царица)  даде умът им.  От рудата на манафите са и шуреци, грешниците!   Дидмо мъжът даде се нашир за Светец с великите закони и звездата! Звезди от Небесата дадоха ум на Амун, от небесните куни са тия думи, от тиата! Войската построи и в Дома даде Светци,  от Знанието за Слънцето! Началното Знание чети и обгрижвай, до коня пълни са могилите!

В техни дни в ушите ще се каже! Жена ще го вземе! Вдъхновена е  от Знанието и клетвата е Мила, мъдростта ще разпръсне от  Домът! На Мила Знанието за клетвата в  умът дава се  от Звездата, да разпръсне истината за написаното! Сама в царството на Господа Му(р)сала, в царството на кораба клетвата  единствена е, по камъните за Аза да тръгне. Бесата от тях за часове по водата ще се даде! Бащината вода от Слънцете ще влезе от Небесните в Ариите. От Бащите са тия, от небесната вода! Тия са оръжие небесно! Тия ще влязат, пришитите към Бог! Казано е,  на мъжете земята е дадена, и на тия от Слънцето е коня, пришит е към думите!  От Небесата дава им жар  Бала(Окото), дава им да четат за да се роди клетвата на Ил.! Даде се Духа и влезе нашир! Хатите- събраните светци, дадените от пръстена имат дар да ваят!  Влезе Аза със златната ладия, за да излязат Ариите! Даде са на тях  от заровеното царство.  От царя-Светец-Мазаа(Миза)  с нишка са, де от Светлината излиза! В Обитела единствен на Усер, единствените на нас вречени са, от Обитела посадени! Излезе гласът на Небесната клетва и част от нас е! На Вати по небесата са чисти имената на Царете, де дойдоха от нас в Афраа! В Танеца на Бал хванете се, по небесата прочетете, демоните осъдете, дар ви е името! По Нил календара дар е от хиксите! Рама Фиам, Тана изви на хадите с казаното на техните мъже в Нуман. На  Ану ръката в Ур хвана писалката! В царството прочетоха част от звездите! За коня пазеха Тумирите в Луксар! Казаха за надеждата, че ще се роди! В Саба, Светците пазят за Аза, пазят хафъзите за Светеца Тир! В Саис влезе и посади ковчезите Рама, а гуслите направиха се в Тали. В Ур прочетоха за суша по Аза от царството! На Зухру отдаде се да хване за сияйният дух. Каза хада по  Земята за Мадум, че в името на Тир и Господа отдава се на Земята от Зафира(ефира)!  От бащата Тир са камъните на Мадури, и казано е, че в името на Земята на Мара ще поникне водата! От Мадите( едно от имената на мисзите) ще се отдаде Светец, казано е! Тия ще прочетат анха( живота) с умът в  Звездата! Мъдрецът каза думите на Твореца, с Небесните куни на вати! Умът и тиата е в техният кон, Принца начален от Тиата е коня. Мъката на Земята е в малкото царсвто, но  ще влезе млякото с Милум. За Земята и мъката дават й  кисарите сами. Влиза през нас! За  Творецът огнена войска влиза от нас! Манната от Бал е огънят! От царството Тиба е Занана, майката от огнения вати и конницата! В Матари влязоха фините, хванаха се за Господа, но с мъка в танеца! За мъжете от Кутите казано е от Тир, от Господа са дадени и построиха Галия! Пришиха се с Небесните, казаното дариха! С покривалото са Мадите, съдните войски са! Влезе от Звездата на Тир, занити се писалката! По пътя даряват и частите завиват към златния Аз! От пътя е заровеното в коня на Атир! Царството на Учителите за мизите има, във Фалар и Куш, а в царството Карнак за Усир!

От Санна с конете в Салех отидоха , сам Рес , Майстор от Ану и Небесното Слънце   през водата е Крес,  към неговото име се приши! Пазител заклет е на Аза . От Горната Светлина царството на царя е и напълни го с Тития! Светлината построиха и от Ида лозата мина, Зании техният брат в коня я занити! Дадоха и тохарите, пришиха и тях към  Светците  деди!

Привързаха и Самаш, чети в Алаб, за Свтлината кажи! И на Дафа в Домовете думите са от Ила! Кир тръгна, в Тажад царставата са от рудата на Кишни, и като оня небесният умря! Тифни направен е от Вуйчото на Ития. Едни от вречените са в Тифни, направен от вуйчото Тит, Полетя в Савия Тиаза, с камъните в  Абан полетя, в Ласрум Звездата засия!

С цялата любов от истината записват се думите! Посадиха се в Лима, в Зуман, казаното тръгна по водата. На Нанди в земята Рама влезе с малкия кон, с мир при мъжете отиде! В Домът на Итака говореше се за Тиата! В Нуба мъжете са от Ануките, Фанум е от умът и казаното даде Учителят за Звездата! В Санна прочете се цялото за Слънцето! За царя в четирите посоки казаха за Деня и Престола! Тръгна Таира, Заф замърси се, земята на розите! Духът излезе, но и демонът! Затвори се умът напълно за Небесата! Мъж същият ден , Светец от Слънцето с Небесно лице дойде, затворен е  царя отзад в Ефес. Той Господа построи! В Хаада каза се, Майстори се дадоха за кулите! В стените с туби по звездите предвиждаха! На твореца от водата пазеха! Знаците са в кръвта ви червена, от Ану  името  каза им се и  деня на Свтеца! За виното де ще полети от мъжа! Градовете направени са по небесната колесница! Записва се по Ил закона! Ще се роди! Пази се във Вида  сияйната арфа от Духа на сина! Око е водата, да тръгне клетвата! От Небесата е на Земята, от Небесната Обител на Светлината! Над името е престола на сина! Знанието пази се и вахиите затвориха го! На Санна войските  с хафъзите ( каста на томирите)  и ладиите пораснаха! Влязоха части в Ракру, Слънцето преплува от Ану в Рама- красавеца! Небесната клетва прие и цар Светец е .По  водата в  Сакара тиата закара, Далит го прочете,  построи царството с  неговата войска! Душата си даде за сияйната клетва, със земната Светлина на Бал живееше Небесния! Прочете в Ила думите, а в Итака ладиите пазеха. Тажер извая се тук, направи го вуйчото Тасит, с богиня от Майката! Майката зави Ромул, от името на Аза е бъдещото име, де ще влезе да запази водата, де с клетвата ще напълни и има  от принца Бану! По водата хвана, ум даде му се , но сам изтри го! Водата е царя на Земята! Чрез вашето Писано богатство каза й се хлад да даде, водата прекъснахме! Рама от камъните каза за рудата, мъдреците пазеха за Слънцето, но Небесата данък искаха! Сложиха худите в Обитела за него да дават, Светците в Кадех живееха. Худите от времето в Амария са! Тогава от небесата срина се Саиас! Посяха се в Захар служители от Твореца, от  Звездата в Саан разруши се Акаша. Частите от Африка руните замърсиха за рудата на земята и Небесната  истината за Мара, нямаше от Горната Светлина, но казано бе да излезе Лин, да напълни от Горната Светлина, да тръгне Суафин ( чистач) на душата през времето! В Лабана е неговата арфа, твореца за тях я смали, но Домът на Горната Светлина в Небесата затвори се! По небесните дъсчици по сушата Сула за Иса прочете! Преплува в царството на Азора, тръгна за живота да отдава! Казано бе от Небесата, че умът на Хам за небесния от главите на  другите ще открадне! Демони в игрите  ще го пазят – факъзите(фарисеите) с казаното! Направи на трупи камъните и тиата, Рама де в Амон от Горната Светлина направи ги!

Да се каже на Родовете прочетенето от Светлината за мъдреците небесни, за ковчега, за мумиите, за всичките Небесни мъже, за Твореца, за Вуйчото от земните Небесни мъже! Тук е техния  Вати, за света ще  излезе от коня тиата! За  света Писаното богатство на Т’Омира излиза, от малкото царство, казано бе! И чака ви дар! В анха от дни жуми Аза, но с душата направиха се думите! На Единствения Син , Жрец от Кораба и Звездата , на глас от камъните с ума през времето полетяха! От бащината, божествената на Заавас от рудата направена де за Аза тук извая!(Иссис). Светлината и зидовете на Саба построена е от тяхната Светлина, но в Саба разбраха и тръгна войната за тиата! В гората, в ниското в дупка е натикан, срина се дървото ваше! Но пътя на Тила дар е и заши се казаното! Небесните думи на бесата прочете! На малкият Илу в Обителта е клетвата! Началното каза и мъжете чуха за клетвата на Илад(Илис) ! От горното Слънце прочете го Лин, за Тиата и Домът. Част от Армиите от раз построи, имаше той милостта на Аза, покриха го със Заир (зейра- яморлук), а колесницата с боите на Аза. Във Фила от братовчедите, от червената Светлина взе! На Уфилах (Урфила) от ръцете прочете за Рама и на техният К’ Рес за водата!  Небесния в Ансака  направи сам войските, От Иса са част, и Небесната клетва е молитвата! Войските хванаха го и зарови се сияйния  Масад, а Дан зарови Небесния престол на Усер с куните. В Мараш излезе царството на халифа, и царят им от царството касите взе! Халифа  взе Масар да построи сурите, но скри в тях за Аза да се даде! Яздеха за злато, излязоха и по морето! Ар(а)буните от замърсените са. За златото Лазар(гущера)  виното омърси и тиата, по Нил за черна магия от Алах дадоха ги! Пришиваха и похулваха клетвата с брадва! На Саба Небесното слово обявиха го за шериат! Тиа в Китаба клетвата  туриха до джиновете, в Киму пришиха се и заместиха тиата с фитар. Така на кутите клетвата зари се, битката за Бога ще е и Знанието от камъните за  рудата на майката!

На Мусала преобразения при Майката излезе, мъдрец от Обитела каза й нейната съдба! Да тръгне към Мудрия(храма)  в Масуд(Индия), че ще роди от Обитела на Господа Мазия, през мъжът да влезе Дух в нас! Роден ще бъде да каже по земята за кулите. Напълни се с Пазители на Тиата, напълни се Рим бащиния! А’Тила в земята на Рим думите затворени на кутите хвана в Табуна. Куните на мъжът дадоха и  Звездата. Сам с умът си хвана Небесните закони! За Мадар прочете и на войските каза! Пазител от чистите е , от името на Свтеца! Вуйчото от Мара и тиета техен, от милостта! От Царството тиарата на Аза е, затворена е в царството , там живее, дарена им е на главите!

От Небесата дадоха му да напълни по Земята! За казаното даде в  Звездата за Духа! Даряваше от сладостта небесна, взимаше прочетеното и посяваше го с огъня небесен! Войната бе за думите от Зафира(ефира), взе от Сардас мъдрите, от Тафия, от Тир от Саба! За писаното от  Сабаза каза и Управляващия род(Дуло)! За каменните стени на Каба, че на Тис от Звездата част са, за Обитела прочете им и тяхната клетва от Светлината! Частите от Царствата прихвана под Престола си с ума ! Мадите влязоха и Дан биха с  камъните и Писаното богатство на Т’Омира!

Напълниха земята с целувката, разпръснаха Учители, с жар Ариите даряваха Пазители! Мусудх от тях Учител е, на Бал от Престола. По небесата хвана на мадите за Сина, че Мара ще ги събере да научат за Горната Светлина и чистите!

Писаното богатство в Итака(Крим) е. По Слънцето извито е, Светлината минава по езерото към Ида! Единствено по Небесата пази се за тях! Тръгва, по лъва преплува в душата и двери прави! Тръгни към светеца, де пази Сина! Построи се писаното богатство от  Хам в Рим, за бащиния Хаанан. Побързаха да кажат и по Амур тяхната нафора да дадат! По Африка поникнаха, руните от Твореца войските им прочетоха по Аксис, а това Бакар с ума си замърси. На хората си каза за бесата и Хаава.Сринаха се вашите Небесни в Танис(Тунис) , а при езерото Ивас сам срина ги  Изрифа загутарите(зигуртите).

(текстът е писан 600-623г., кодове в лични имена)

Автори:

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Павлина Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments