СТЕЛА МЕНЕС

Палет на Менес(Нармер),смятан за първият египетски фараон

От поредицата “Илиада-Криптиада”

Втората песен – ЧУМАТА И СЪНЯ – пресъздава истината за българската история, за полученото учение и неговото разпространение по родовете, както и за войните, които са водели за запазване чистотата на Учението дадено им от Бог, Слънцето (бащата) и (небесната) Майка. За дадената Клетва на родовете с танца (хорото), която разкрива завета на светлината от Твореца, от Бога към нашите предци – за дареното ни знание, словото на красотата и истината, за да бъдем негови пазители и учители на другите. Сияйните, българите са благословени от Великите учители, с мисията да помагат на Твореца. Българите са войните на Бога, които са помазани с мирото. Сияйните ни закриля Слънцето и небесната Майка. Наша е земята на Конника – наш е родът на белите. От полето до Ида (Родопа планина) са управляващите родове на българите. Те са пазителите на кивота – корабът на живота. Там е великият Едем. Раят на земята е тук в нашата България – това ни е казал в скритото послание Омир, който е творил преди да бъде написана Библията. На царете, жреците, а повечето случаи царя-жрец на българските родове, т.е. посветените (аристокрацията) е дадена Божествена писменост, с която са записали знанието в най-дълбока древност. Управляващите родове на българите първо са дарени с Божествена писменост, с която да запишат учението на Великите учители. Нещо повече, посветените са заучавали наизуст това знание, както и са преминавали през редица изпитания. Народът ни е пазил родовата памет в своите песни и танци, в ритуалите и годишните празници. Много от тях са живи и запазени до наши дни, а някои от тях са вписани в религиозните обреди на православието. До преди около 40 години беше жива традицията на „пътуващи” народни певци, които на събори и празници пееха почти в речитатив балади за наши герои и така пазеха родовата памет. Жреците (ситите) на нашите предци са дарили Знанието получено от Боговете първо на всички български родове. И както е поръчано на сияйните от Великите учители те тръгнали да разпространяват знанието (гроздовете) и истината сред чуждите родове, като са ги вричали да ги пазят чисти, да не ги променят. Това е нашата история след Потопа, когато някои български родове от познатия ни днес Балкански полуостров се разселват в Древния свят. Нека уточним, че континентите към онова време са били позиционирани по различен начин, което е позволявало преминаването от континент на континент много по-лесно, условно казано преминавали са през река, а не през море.

Научаваме, че някои родове в Елам, Ефес (земята на лидите, Лидия), Партия са изменили на клетвата да пазят учението чисто, замърсили са истината на Боговете. Без всякакво колебание нашите предци са повели войни за да изпълнят завета даден пред Твореца. От втората песен разбираме за опита на данаите (племето на Дан) да си присвоят мирото, знанието, писаното за паметта (историята), небесния ковчег и светлината, Боговете – бащите на българите, след като са получили гостоприемство в царския дом. Те са унищожили част от глинените плочици (заровени) със знанието, замърсили са учението, но тогава белите (ариите) са изпълнили бащината клетва към Боговете и са повели войни да защитят учението. Мистериални култове на предците ни съвсем не са езически. Данайците на практика започват профанизацията на нашата култура и на свързаните с нея мистериални култове. Езическа е всъщност античната култура на „древна Елада”, защото вече е загубила смисъла на тайното познание, което се е пазило в затворените общности на посветените на ситите(жреческа каста). Преразказаното в митовете и легендите на данайците познание на предците ни е лишено от своята сакрална същност и неговата действена сила. След като разбират, че не могат да спрат разпространението на знанието на сияйните сред древния свят, архонтите на данайците започват да изпращат техни представители вътре в самите храмове на нашите предци и тези в древен Египет. Завръщайки се в своите полиси те представят осакатено учение на предците за свое и най-безскрупулно наричат нашия и египетския народ варвари. В основата на конфликтите и противоборствата между българите и данайците не стоят етнически мотиви, а яростното противопоставяне главно на посветените от тези псевдо посветени данайци.
В крайна сметка тези „посветени” данайци постепенно налагат профанизараните митове и легенди във всички полиси на територията на днешна Гърция, но също така на малоазийското крайбрежие на Егейско море (в днешна Турция), о-в Кипър, о-в Сицилия и южните части на Апенинския полуостров, както и бреговете на Средиземно и Черно море. Колониите-полиси на данайците са представлявали търговски центрове, а не военни постове през които са оказвали влияние на своите съседи – българите. Обективното изследване изисква да се прави разлика между мистериалната култура на предците ни и езичеството.
В процеса на работа върху декодирането на втора песен от Илиада разбираме колко е важна историческата памет за предците ни, тъй като с нея е злоупотребявано над 2000 години от различни заинтересовани сили. Последният извод срамежливо се прокрадва и в някои изследвания на български историци по най-древна история.
Затова, ние, толкова ревностно пазим историята на българите – в различните периоди красива, трагична и величава, защото пазим завета на нашите предци.

Тир владееше Писаното Богатство на творците, Тир владееше Словото на вечността. Повели гроздовете с думите и красотата. От ароматните треви и първите са и последните. С мирото тяхно пътя и земята озарени са. От Илос (Слънцето), от виното, от думите, де от магията на Слънцето са. Пиха в дома на сита небесен. В  гласа  на светлината са вречени. Пазители на Светлината са и в танеца хванати врекоха се по земята. Повеляваха по земята и засяха я. За светлината пееха, светците повелени са.
Тис Сидо направи, Тили излезе на рида и напълниха го те,  издържаха.
От камъните (глинените плочици) даваха и Писаното слово садяха. Направиха после на Кав(б)ала земята. Полето на Ида (Родопите) е на Управляващите Родове- Едем великия!  Вървяха и даваха мъдреците от Ида гроздовете и истината. Хор и Тир са от рода на Бащите. При камъните по Истър заровени са твореците. Словото по камъните върви, виж в Тебо. От Или царете владееха онова поле, от истината четяха и помагаха.
Посяха Ида (Мала Азия) с техните гроздове. На Тир по земята рода израсна. От техните плочици и камъни, на Ида(Родопите) от камъните пиеха. Тир героите от клоновете врече, Тили излезе и техният храм. От Тир чашите са, от Божествения Тир излязоха. Писаното се завръщаше от майсторите на камъните,  пееха за ситите.
Под погледа му напълни се Кима (Египет) със Светлина. Домовете заселени са от Тир. Врекоха се гроздове в мирото и излезе тяхното Знание от ТИРЕСИТЕ.
От рудата на ситите и истината Словото построи се, дадоха се Пазителите на Ил. Разбраха в Тив(б)а и пиха от Майсторите, литнаха чашите с Писаното.
От красотата и истината е дареното Знание, от Майсторите идат нитовете с камъните при едоните. От майсторите ,творците на Бялото Слово. Те направиха коня, Майсторите, да го обгрижват и четат.
От расата на ситите е Извора на Писаното богатство и те учителите на Словото са. Повеляваше Котис крепостта (Мадрската крепост). Тир тръгна си към Небесата. Построи, извая дървото на расите и записа го.
Построи Парис акаите и Управляващ Род им даде. Даде се Дав(б)а на панеите  Управляващ Род. Пиха мъжете от Анеиа (мъдреца). Полетата напълниха се от Небесата и записани са Управляващите Родове!
От Тир и Небесата мирото потекло е край Аксио. В името му, в дома се завръщат родовете, завръщат се и тръгват синовете.
Те дадоха Ариите и езерото на Себа. В Афра (Африка) научиха ТИГРАИТЕ. Небесните повеляваха там. Словото да влезе и семето да тръгна. Те Бал на земята дадоха.
Ние,  излязохме от Тис, в Светлината врече ни той. От клетвата тръгнахме и с качулки в дома бяха клоните негови, та като влязат при Слънцето, клона да познае. Да ги повели по Небесата, да ги запази. Дадени са им Звездите, от векове пази се на небесата рудата от скалата, та отново да се завърнат ситите. 
В Елам онова дърво (род) заключи се. Искаха те да го замърсят. После в Ефес за Слънцето записа се, в дома  на лидите. Там бе дома от милостта на земята.
Но, донесе се мор и дома падна, с него и лидите. От жрицата на Лида мърсотия се разпръсна,от питото съсипа се Слънцето,от многото богове. Авата Далида мърсотията разспръсна, пила от знанието,  съсипа Слънцето с много богове.
От Небесните дойдоха и избиха ги.
Слънцето отново дадоха с целувката да пиете, да пишете Знанието от Учителя Светец -Тис Царя(сар). 
В Лемнос великия  от лъжите на фимите слепиха ги, в името на  Клетвата залепиха се камъните и преминаха, от тинята спасихме ги. Имаха стара война, но преминаха . От посятото пиеха и път поеха към нашия Вит.
Так,  за Светлината войските вървяха. Пи първият и би ги в нашето име Сесер, така е в името на Ило.  От Светците с камъните, с Пазители тръгваха на път от домовете! 
От  началното Знание на Конника са царете на Писаното богатство, от Тис, от  доброто, от кораба(кивота) на Земята. От  мира  в дома, за да се завърнат в него през оградата. Излизаха великите и вървяха, пълнеха със Светлина на Клетвата от Ил, но разпръсна се мърсотия. За  Слънцето слепиха се войските, омърсените избиха и напълниха расите.
Отидоха в Ида поискаха от ароматната трева, от богатството, от милостта. Затвориха онова дърво(род) на лидийската земя в селището обет даден бе, да сеят, от мърсотия и нечисти да се пазят,  с ръцете си да не мърсят Слънцето, да не чупят, да не сменят. 
Тръгнаха домовете на жреците. Медите в земята на лидите отидоха, затворен бе Управляващия Род на лидите. В (Б)акил дари помощта, от изреченото е помощта, от изреченото там, от камъните!
Мирото и изреченото търсеха там войските и Светлината. Там при Тодис завря битката за Слънцето построено на парите. 
Тогава разбраха в Атина за Небесния ковчег и Светлината, за заровеното.Те са тези които замърсиха звездите и направиха се пазителите на Гефхеа и“ бащи“ излязоха. В дома  на Пир, от там разспръснаха.
Ето „паметта“ за Светлината на бащите, за божествената земя тръгна. Омърсиха тогава направеното и всички!
Но, великата Матреа ни е дадена, от дома на Майсторите, от Клетвата в мирото ,от горната светлина е!Там е бащината Светлина и вярата ни, от там Вярата ни полетя, от Писаното богатство  в паметта ни е вярата! 
Писаното богатсвво е в паметта, от земята на Тир полетя и аз потекох от него, от богатсвото и красотата на Тир съм. Но, омраза разля се, не издържаха пред Богинята Рея. 
При мазите(миСзите) в дома,  данаите научиха за мирото. Омагьосаха се от бащиното богатство. От Писаното научиха се за паметта. Пиха в царския  дом, ахейците, в Ефес(т). Царете пазеха там езика. В дома пазеха за Слънцето, за преселението по земята, за Боговете-нашите бащи. Тия войни бяха за Боговете, за Божествената сила на боговете посята в ситите, жреците  на Ила и Ида.
Тир е от Ида(Родопа), даде Писаното богатство на Елем от бащината земя. Написаха го на глинени плочици и създадоха Учители по цялото поле. След време Ида смениха, бащината Клетва към боговете да изпълнят.Отидоха и засяха творците ниските места. Заклети са словото на  Азиа да дават. На акаите (благословените) царството от същите е.
Камъните по Дунава (Данабо) от бащите с божествена сила са, градове петдесет са от Слънцето..Преминаха и донесоха ги ( камъните), за да се врекат клони при  помазаните тръгнаха. Направиха ралото. Завърнаха се там в земята де са дадени, де пи тяхната Рея. Знанието и коня изгряха по Сах(г)ар от обитела на Илес. Домът направи Тир в Елеон, а Ахил пети е от оная руда, де Знание лееха на медите в земята с  милостта. Там има от Писаното. На Тис от милостта Словото в града написа се и пази се даденото по платата (съдовете) в ъглите, по чашите за пиене. Майстори тихи ги ваяха и пишеха Онх(живот). 
След тия са добрите миди и на тяхната Ниса камъните дадени са, сплетоха се с едоните и врекоха се в началния Творец . Минии през стълбата(лабиринта) премина. Творец е, достатъчен е. 
Астите отидоха в Актио- Светлина от Боговете са във Фокия. 
Пи Естир при хедите (хетите) в дома. На витите господар бе великия Парис. Пи Тион от Слънцето и посади Лида. Принадлежаха на Небето те,  единствени от камъните са. 
Мориа излезе в полето,виж пчелата. Лилията е звезда на хедите (хетите), на старите от дървото на Тир са и помазани са. 
Пояса и мярката да предвиждат дадени са на Елем. Той овцете после донесе и даде. 
Коня пазеха бесите и кивота(лодката). Пазители са дадени,нишката на Словото да бранят. Тяхната мрежа пази дома.
Богатството на Евбеите от Алкид е. Направи Етир неговата Хистия в Керинт,  иде той от Кария и астите. 
Направи се Елеф чрез брак врекоха се и дадоха се абантите.Те изучиха Менес. Той е пети, от него тръгна Клетвата. 
Домът на Минти направи го тихият Ерми (Меркурий)  от Извора на Тир и негов син е Еней с цартството по Дава. 
Погина Масетия на божествените меди дадена на Енел. Имаше Панеите Алмек,  бяха армия изпечена.
От същите бе клон в Микена, влезе,  даде се на Леон.  Вричаха ги с милостта и милостови бяха! ТИРЕИТЕ създадоха ги и израснаха! Тогава, оня бик на пересите (персите) излезе. Тяхното Писано богатство и думите са от нашия мъдрец Г(Х)ион,от Белите поникнаха благословени,помогна им да узреят Исис. 
В Партия бяха брисите (бризите), от нас Учители, но дойдоха и изклаха ги, пречупили бяха   Клетвата. 
Тръгнаха от Иле гроздовете, от земята на Тир да защитят и повелята по морето старо. Великия Парис на старите виги (биги) при Ахело каза,че дорите са към Остия са и от невежите са. Тогава,  завряха техните войски. С божествена сила тръгнаха,да защитят гроздовете от омърсяване и влязоха при вречените в Твореца,в Слънцето,в Кучето,във вечния Тир от Бащите.
Изсипаха се през Егея, през окото на астите, през Енор за часове. 
На Анкей тотем му е прасето в дома(храма), Елида направи на Минамир сина му. Старият елен на Алез е, де пеят фимите за дадените им Алпи. От нас са бащите на Актио и речта тяхна от бащината е. Ев(б)ритите вкараха на Рама Светлината в полето на Сена и ги изучиха. Управляващите Родове са наши, от красотата! 
Правеха сватби, така ги свиваха, като ги правеха роднини. Влизаха сами в клонове. Със Словото ги нижеха и влизаха нови тоя, същия ден. Не трие се словото от вечността! 
Алкид с коня даде милостта,  думите да четат в царството си. От милостта са домовете в Тими, иде от Звездата и Тир  дома  във Фести. На Мерион дома изкачи се над Тиле в полето. При замърсените сроди се Лин, Бога. Отплува за Мирти да отлепи Лемас от дадената мърсотия с Небесната Светлина. 
Поселиха Енти в Ликия те, после билката  по всичките ъгли  с Писаното Слово по земята разнесе се. 
В Пелеиа Ахил разспръсна го. В Крапа прекъсна клона,заровен бе. Заровиха Еврип в Ило, лидийския, но Фиди помни тях и техните кораби. Пела загина от Клетвата дадена, от войната на ТИРЕХИТЕ падна. 
Лада от бризите отиде за Лир и красотата построи. Миней после по тия Рове- селището на в(б)ените построи. По тях са вилите, вилите направиха на Пир и  Звездата. После Тир, Итион, Антир, Онпти, Елеон. Подаръци за царете са витите вили в покрайнините на старата Беба. 
Горната Светлина изкривиха черните. Влязоха при белите(старите,пеласгите) и тогава мъките тръгнаха! Четяха и гравираха във вилите по Лемно за да владеят. В Тиетия на медите от тях потече мърсотия, завря на Асклеп дома, с подлост направиха го техен. В домът на Хипериа направиха се „звездите дадени“!
Всички камъни изпечени изпилиха, за мъже пазители на Гиртион се провъзгласиха.  За Ил оня син, де пети пи от Слънцето, за него удължиха и замърсиха Словото. 
Нижеха от Знанието под Пелион, после написаха Етиката и за Илион. В  дома ронеха мърсотията кенеите с кунеите (руните) построени от нас ! 
Корените им са в Додон, в  бащината им земя гледани са и минаха прохода на едоните с мазау (мизите), при рида на Фарас. От черните там е построен, оня пернатия Аякс. Тия клетвата разбъркаха и построиха по рида оная Олитиа. Но,  излезе шестия от вречените, от утробата се възроди в живота, излезе Еней през прохода на Антите идеше. От началните камъни държеше, идеше в земята от Извора,  златото да дари в Ида. На Извора принадлежеше, дари ги и достатъчни бяха. От Звездата на Бога напи се и бащината Рея обикна го, от мърсотията  очисти го. Храма построиха отново и той шестия бе, от Слънцето като Сбаази влезе и Писаното Богатство възроди! След това в Пела  умря, опази кораба ковчег. Душата му опяха със Слово, влезе при Слънцето през  портите на  Тир, при Извора. Изкачи се на върха при великите Учители. Пиха от белия Знание мидоните по Аксии и пили от твореца смениха мястото със Сесам в Партия. 
В техния храм егейски съединиха даденото Слово, те са войските,  от рудата на мизите. В името на замърсените гробове се облякоха като Звездите и част от дома са(храма).  Роди се родът на Антит,  построи се Талиа. После в Тимо дадоха красотата и Знанието полетя! В името на царството и Знанието от Конника, де всички искаха, в името на Господа, на оня цар на едоните главата му отрязаха за омърсеното от него, в дома я дадоха. 
Словото на царете по плоските камъни не пада. 
Събраха се Сияйните и се сдружиха по закона на Бога отец, тръгнаха синовете, тръгнаха от дома и не се огънаха, не смениха Словото тяхно те единствени. Пълнеха и идваха от краищата мъжете на Ила, вречените. Разбраха за повеленото в дома на Кария и дадената истина.  Отиваха при потеклите, извикани бяха при техните родове в Кими (Египет). Те пазеха изваяното,  събраха семето в ями и пръснаха вътре медните паници и лигени, запечатаха ги. В Ида(планината) са думите посяти, на Сереп в дома  и при мъжете в Сардо има от камъните. Излязоха сияйни принадлежащи, вречените в тяхното Слово. Камъните по ъглите от тяхното Слово са в частите (краищата)на Кими(Египет), по върховете са. Същите тия Кимо (Египет) направиха. Повеляваха от вечност гроздовете. Тръгнаха с тях, отиваха в Теса, обител в Нигер направиха. От тяхната Небесна руда върви Извора, жив бе дома на Майсторите. 
На север повече от всичко тяхното Слънце умря, но Сена направиха с цялата любов и с пояс беше. Тръгна Светлината на тяхната руда, в името на Клетвата с качулки са Пазителите на  дома. 
Тръгна и Саира,  от тяхната реч иде, да сеят те. От тях са мъжете на игсите(хиксосите), от Светлината цивилизовани са, от Клетвата и рудата на афрак са. Клоновете им в  Сабе  от Светлината на Иле излязоха. 
На Неоп от сина излезе вонята на черните(мелезите). Направи заколението и гробовете оскверни, от сипеите дойдоха с колиета. Дойдоха при сияйните,но разрушиха сивите( в смисъл безличните) обителта и избягаха нашите мъже от там.
Вечните минаха Епона по вадата и техните съдове пренесоха, отиваха да сеят Богове и изникна рода на Лобана и Тиви. От техните дъсчици в гробовете положено е.  В дома с извора има заключено Слово. От тяхното богатство е Клетвата в Серано. Фалак сияйния с тяхното име пълен е. 
Светлината тази по одеите записана е за полета. Синовете ваши помогнаха на Твореца Светлината да тръгне, но предвидиха жреците,  че лошо иде за техния град. С талпи светлината синовете затвориха. Посятото от ситите и Бога,  по камъните в нашата земя Едем е, за да го запазят от болестта. От болестта да бъдат далеч посято е по  камъните.
Изтрепаха законните и вреченото оскверниха, мрак покри домовете в селищата и заселиха се войските.  Ходеха и посичаха домовете на Светлината, по служението ходеха. 
Събраха се да спрат от нас Аксруо, идеше с акаите, изяде той вречените със Слово. Тръгна по земята на гроздовете, за истината от Сидо, вашия. Той искаше от  земята на нашия Бог да донесе в полето направените там писани дъсчици. Част от Клетвата и за земята на Писаното Богатство беше чел. Тръгна да дири мъжът Тис и Светлината, де идеше от сидите и светеца, обителата. Виното от там е, извезан по  Звездите е дома, а земята по Слънцето и Небеста. 
Но… пазеше се дома на Светлината с конника и пълен е със Светлина! В крепостта Пазители бяха от клоновете Небесни излезли от Светеца и дома и в  града от тях са! Пазеха светлината, да не се разпръсне! Земята на Словото и Извора са ни най-мили. От милостта наша всичко е дадено на ВАС! ОБИТЕЛА и ИЗВОРА! С виното сте вречени! По земята е ПОВЕЛЕНО – Словото да тръгне от гроздовете(наследниците)! В Обителта казано е от вашето Слънце и вречени са клоновете с магията на танеца(хорото)! 
Тръгнаха към дома им замърсен, през вала на Моди минаха. Идваха да преродят Светлината на Майсторите и богатството. Заселиха се край езерото Имру. Минаха при Майсторите в Лими, при витеите,  де пазеха от Слънцето. Тръгнаха името да разрушат роби ,де тегнеше над главите им! Отидоха, събраха от семето в Аксас, излеле Словото от девойките на техните мъже, пазеха го!
Зима бе, на гроба отидоха пелаи мъже. Влязоха масес и Словото взеха. В майчиния дом четоха и пиха от частите вървящи от Обителта, от тяхното Писано Богатство на Слънцето. Кучето извезано  част от Извора е с ритмите де се разнасят! Отново заселиха тяхното Слънце, чрез истината сами в телата си. Разпръснаха войските звездната красота на мъжете. В Трини дома направи го Заабс ,върви от същата руда. Сияйните това крепи ги, но спореха за името и направиха дадената им земя на Старото Куче(кутите). Лек даде им се от милостта.От Свтлината на Ил в Данап даде се и по ден дигнаха за Бога зит. От нашата земя мирото и Светлината идат. Словото от милостта е и вечната красота. На Азихите земята те единствени направиха и нароиха ги. Тръгнаха по земята богатството да сеят.Тръгнаха да търсят. Нов(б)и иде от името на старите , те отново го направиха. Земята Сереф, Лемве и те са от Слънцето. При езерото Мои тръгна виното и Слънцето , от милостта са. При скитите Исер небесния даде. Направиха бащите вашия Ану, каиенския от онова Слово има и в храма ,от нашето миро при тях с Вечността слепено е. В дома на Мадо при хадите(хедите) от вречените отидоха, от направеното пиха ,при дома с пояса от слепеното. Потече рода от  камъните на Лионит, Ригас и Игран те владееха. 
От Пир вените тръгнаха и направиха иреите сияйния Мероаи. В техния стар дом от Слънцето е Ладията с нашето богатство. Белия  дом сияен в Тир владееше го Кир . От тоя Елион тръгна истината, от вашите завърнали се синове! Построеното прочетоха и преродиха! Възродиха и посадиха билето на Твореца! Излезе името и тръгна пак от Иле, рода  продължи напред , по век запазихме В(б)алг.
Деца на барса и дървото(родът), на коня, на вълка сме, виси-раса от Радопаи сме. Войските от Бога дадени сме ,от мирото сме. От нашето Слънце е Майката и от нея е помощта! Идат Арите( Пазителите)  от меда и земята на Конника, родът на белите! 
Съдове направени са и по краищата са на гората при Неве. В гроба са сложени и спят от Вечността! Ав(б)ите са Майсторите на Рила, вървят от Извора и от Бадал, тръгнали от  рудата и в дома с кораби се завърнаха. Вречени са да пазят Паласа. От тях излезе царя Елесар Небесния. Излезе и тръгна от белите Римак града, от тях Содор е, потече от ръцете им. Карите четоха от белите, за даденото им добро от Слънцето! Направиха Клетвата и повелиха!

Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев, Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments