ЗА САЙТА ТОРСИОННИ ПОЛЕТА 2

…Чрез теорията на торсионните полета ще разберем как се създава първоосновата, архетипът и кък той се проявава в материалната Вселена под формата на геометрични фигури. Според тази теория, която напълно съвпада с познанието на древните шамани, първичното торсионно поле може да бъде наречено торсионна матрица. В торсионната матрица има информация за състоянието на обектите, съобразно глобалното разпределение на спиновете на съставящите ги частици. Всяка промяна на това разпраделение се отразява мигновено върху структурата на физическия вакуум, тъй къто е съпроводена с излъчването на торсионното поле. За да разберем как работи то, трябва да вземем предвид неговите основни характеристики. И така какво представляват първичните торсионни полета?

“В тези полета са заложени идеите и знанията за всичко. Взаимодействията на материята с информационното поле поражда мисли-форми. Тези мисъл-форми се превръщат в устойчиви полеви образувания, като създават своеобразна визитна картичка на конкретен материален обект в структурата на информационното поле.” -Б. Палюшев
Това, което съвременната наука доказва с теорията на торсионните полета, беше посочено интуитивно от мен, как мислите могат да ни влияят. Създадени веднъж, самите мисъл форми образуват структури “фантоми”, които могат да се развиват самостоятелно, ако биват периодично подхранвани.
Първичното торсионно поле е поле на съзнанието. То съхранява и пренася информация без загуба на енергия и с неогреничена скорост.
Според мен това е така нареченото хиперпространство. Теорията за торсионните полета е много добра и достъпно написана. Който иска повече информация по въпроса нека я прочете. Ще видите, че вселенският разум има своите носители на мисълта, без значение как ние хората ги наричаме и определяме. Когато говорим за спина* и за елементарните частици, е добре да имаме предвид, че те са като неврони в един огромен мисловен организъм и помагат чрез своите действия този Разум да твори.

*спин – е собственият момент на импулса на импулса на елементарните частици. Спинът е вътрешна квантова характеристика на всички елементарни частици, каквато е например: електричният им заряд и няма нищо общо с въртенето.

И още малко информация за торсионните полета, съотнесена с геометрията на пространството.
Геометрията на пространството зависи от силите или от масата на полетата… Движението на масите се предизвиква от изкривяване на пространството, а изкривяването на пространството се предизвиква съответно от намиращата се в него материя… Телата раждат поле, а полето управлява движението на телата. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия, начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум и той реагира на това със създаване на торсионни полета (ефект на формата)…
Силите, които усукват торсионните полета надясно и способстват за съхранение на информацията, са позитивни. Силите, които разгъват торсионните полета (въртят на ляво) са негативни, вредни, защото изтриват или изкривяват информацията.
Установено е, че ако се въздейства на молекула ДНК с лазер, тя започва да свети издава звук. Тоест получава се светлинен и звуков образ на определена холограма.
Вместо да получим отговори, като че ли се породиха повече въпроси. Но нека да започнем с разсъжденията си, като изцяло обърнем внимание на този материал. Квантовата физика и теорията за торсионните полета дават голяма яснота как е устроен светът, в който живеем, и ни предоставят възможност да надникнем отвъд традиционното разбиране на нещата. Те буквално ни разкриват един нов, съвършено различен свят. Нека разгледаме как се зараждат пъвообразите. Явно е, че за да бъдат “видими” в нашата Вселена, те трябва да притежават качества, които ние можем да видим, да изследваме или усетим (интуитивно). Вероятно последното ще звучи ненаучно и несериозно на много хора, но за мен в интуицията е заключено безкрайно познание. Много от нещата, които описват теорията за торсионните полета, съм ги “видяла” чрез интуитивното си знание. Ако трябва да съм честна, използвам тази чудесна теория по една-единствена причина: за да мога по-ясно с думи да обясня всичко, което знам. Последователно ще разгледаме отново трите основни компонента, с които работи нашата материална Вселена.
Първият беше хиперпространството. Ще обясня хиперпространството като понятие, така както го изяснява Свердлов.Той казва, че докато е работил по проекта “Монтоук”, една от неговите задачи е била да отиде в хиперпространството на това ниво на съществуване, за да разшифрова какво означават различни символи. Знае се, че езикът на хиперпространството е универсалният език на всички същества в Космоса. Ако приемем, че физическата реалност е жълтъкът на яйцето , тогава белтъкът ще бъде астралният план. Зад предела на астралния план съществува хиперпространството. Хиперпространството се явява своеобразна черупка, която държи всички реалности заедно, както астрални, така и физически. Ако заменим това с по-подходящ термин , хиперпространството е Божественият Разум. То е това, което удържа заедно всичко съществуващо. То е Разум, стоящ зад всичко, и той оперира с цвят, тоналност и архетип.
Или мога да направя налагащия се извод: това е езикът на Безкрайния Разум. Затова и Кубът на Метатрон е наречен от Мелхизидек първата информационна система в света. Следователно Кубът на Метатрон с произтичащите от него геометрични форми е универсалният език, на който ние можем да говорим с всички същества в Космоса. Затова и българската кирилица е уникална, защото произлиза от универсалния език на Хиперпространството. Универсалният език представлява цветни геометрични фигури, които се излъчват от нашите мисловни шаблони и ДНК.
Вторият архетип. Възникване на първообраз. Първообразът е кубът на Метатрон по посочените по-горе причини. Формите, които се пораждат от движението на енергиите по определени правила, образуват разнообрази от фигури, произтичащи от движението им вътре в куба на Метатрон. Тези форми са в непрекъснато движение и взаимодействие, преплетени в една безкрайна симфония от разумност. Но все пак…Ние “застопорихме” куба на Метатрон, за да видим какво има в него. Така кубът на Метатрон се явява архетипна фигура. Фигура, от която произлизат всички останали форми. Няма отново да коментирам динамичната и статичната страна на телата, но ще обърна внимание на “усукването” на торсионните полета надясно и “разгъването” им наляво. Тук отново ще направим препратки към степените на съзнанието, за да свържем нещата в нашия текст, тъй като те на космическо ниво саси свързани. Отново попадаме на едно и също понятие. Бърз поглед на информацията, изнесена в книгата до тук ще ни покаже:
Дясно – дясно са били ориентирани лирианците, преди завладяването им от Старата империя. Събуждането на дясно мозъчно управление създава свъхчовешки способности. Въртеливото движение на дясно съхранява информация. Въртеливо движение на ляво унищожава информация. Съотнесено към ляво мозъчното развитие, може да се каже, че изкривява информация.
Какво е мястото на нашата азбука в цялото това многообразие? Ясно е, че графичните знаци са опит за обяснение на всичко, което се случва извън нашата сетивна реалност. Защо те се намират във формата на определени геометрични тела? Отговорът на този въпрос е ясен. Сега ни остава да проумеем, че създадените графични знаци имат многопластов смисъл,като аз посочих само миниатюрна част от него чрез инициация. Реалността, с която ни свързват тези архетипи, е много по-сложна и динамична. Можете да ги разгледате като символ на различни космични тела, извън нашата галактика, като символ на тела в нашата галактика, като цифри за разбиране на сътворението и още много други неща. Обикновено когато хората четат за нещо толкова универсално, се усмихват скептично. Но ако се замислите, ще разберете, че цялото изразява себе си в части и всяка част съдържа цялото. Така че това не са глупости, щом говорим за холографската природа на Вселената, в която живеем. Достиженията на съвременната наука само потвърждават знанията на Древните за Вселената и човека. След като сме наясно, че нашите букви са повече от букви и влияят на светогледа и генетиката ни, би следвало да се запитаме: възможно ли е и как ние можем да влияем на торсионните полета около нас с нашите мисъл-форми? Или как да използваме нещо толкова познато, че да променим начина си на мислене?

ЗА САЙТА ТОРСИОННИ ПОЛЕТА 1

 

Автор:

Стефка Борисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments